Часовите по германски јазик се реализираат преку користење на оригинални материјали кои обезбедуваат јазично и сеопфатно познавање на германското говорно подрачје. Сите учебници и други материјали за учење (ЦД-а, аудио-видео содржини) се потврдени од соодветни германски, овластени органи и тие ќе ви помогнат да го надминете овој, навидум, груб јазик.

Општи информации за курсевите по германски јазик:

  • Почеток на курсевите – од 15-ти септември
  • Стандардни курсеви – темпо на работа: 2 пати неделно по 1 час и 15 минути
  • Траење на курсот – 8 месеци