Часовите по француски јазик се реализираат со користење на оригинални материјали кои обезбедуваат лингвистичко и културолошко познавање на француското говорно подрачје. Сите учебници и други материјали за учење (ЦД-а, аудио + видео содржини) содржат теми и предмети од француската култура, кои ќе ви помогнат да го разберете и научите јазикот на полесен и интересен начин.

Општи информации за курсевите по француски јазик:

  • Почеток на курсевите – од 15-ти септември
  • Стандардни курсеви – темпо на работа: 2 пати неделно по 1 час и 15 минути
  • Траење на курсот – 8 месеци